Anounce EPL เป็นห้องปฎิบัติงานทางพยาธิวิทยา ให้บริการรับสิ่งส่งตรวจ ชิ้นเนื้อ หรือ สไลด์ทางเซลล์วิทยา ในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด โดยยึดถือเกณฑ์มาตรฐานของกรมบัญชีกลาง และกระทรวงสาธารณสุข เป็นหลัก

About us : รู้จักเรา

  • EPL เป็นห้องปฎิบัติงานทางพยาธิวิทยา ก่อตั้งเมื่อปี 2550 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เลขที่ 0105550020580 โดยกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์หลายสาขา อาทิ แพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเซลล์วิทยาเทคนิค ผู้มีความชำนาญ และมีประสบการณ์ด้านพยาธิวิทยามาแล้วกว่า 20 ปี ร่วมกับคณะบริหาร ประสานงาน เพื่อการบริการเป็นเลิศ ในการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อ (HISTOLOGICAL LAB.) และเซลล์วิทยา (CYTOLOGICAL LAB.) เพื่อหาพยาธิสภาพโดยพยาธิแพทย์ที่เชี่ยวชาญ แก่ โรงพยาบาล , สถานพยาบาล และคลินิกเวชกรรมทั่วประเทศ

  • โดยยึดถือนโยบาย


    บริการเร็วทันใด
  • ให้บริการรับสิ่งส่งตรวจ ชิ้นเนื้อ หรือ สไลด์ทางเซลล์วิทยา ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด มีพนักงานหรือตัวแทนประจำพื้นที่ มารับสิ่งส่งตรวจเพื่อนำส่งมายังบริษัทฯ ทางใดทางหนึ่งที่เหมาะสม , รวดเร็ว และปลอดภัย ตามข้อตกลงที่ระบุเป็นกรณีไป

  • ใส่ใจในคุณภาพงาน
  • ในการตรวจวิเคราะห์พยาธิสภาพของสิ่งส่งตรวจ ไม่ว่าจะเป็นชิ้นเนื้อ หรือเซลล์วิทยา ดำเนินการโดยทีมบุคลากรที่ชำนาญงาน ภายใต้การควบคุมคุณภาพโดยพยาธิแพทย์ อันเป็นหัวใจการบริการของบริษัทฯ เพื่อความถูกต้อง แม่นยำในการวินิจฉัยโรค

  • มีมาตรฐานในราคา
  • โดยยึดถือเกณฑ์มาตรฐานของกรมบัญชีกลาง และกระทรวงสาธารณสุข เป็นหลัก ทางบริษัทฯสามารถและพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องราคาที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม