Anounce EPL เป็นห้องปฎิบัติงานทางพยาธิวิทยา ให้บริการรับสิ่งส่งตรวจ ชิ้นเนื้อ หรือ สไลด์ทางเซลล์วิทยา ในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด โดยยึดถือเกณฑ์มาตรฐานของกรมบัญชีกลาง และกระทรวงสาธารณสุข เป็นหลัก

วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยา


  ประเภทชิ้นเนื้อ

 • แช่ชิ้นเนื้อในน้ำยา 10% ฟอร์มาลีน บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท ระบุชื่อ – นามสกุลผู้ป่วย และชื่ออวัยวะที่ส่งไปกับภาชนะ หากชิ้นเนื้อมีขนาดใหญ่มาก อาจผ่าครึ่งโดยไม่ให้ขาด จากกันและสามารถจัดเรียงเข้ารูปเดิมได้ หากชิ้นเนื้อขนาดเล็กมาก ควรห่อด้วยกระดาษสา ก่อนแช่น้ำยา นำส่งพร้อมใบประวัติ

 • ประเภทสารน้ำ

 • เติมน้ำยา Fixative 50% ethanol ในอัตราส่วน 1:1 นำส่งพร้อมใบประวัติ

 • ประเภทสไลด์

  1. เขียนชื่อ นามสกุล ของผู้ป่วยบนแผ่นสไลด์
  2. หยดหรือป้ายสิ่งส่งตรวจบนสไลด์
  3. ใช้สไลด์อีกแผ่น เขียนชื่อ นามสกุลของผู้ป่วย วางประกบด้านบน แล้วลากไปอีกด้านหนึ่ง ให้สิ่งส่งตรวจกระจายทั่วสไลด์และสม่ำเสมอกัน
  4. นำสไลด์ทั้งหมดแช่ใน 95% ethanol ทันที แช่ทิ้งไว้อย่างน้อย 15 นาที แล้วนำขึ้นผึ่งให้แห้งห่อด้วยกระดาษ เขียนชื่อ - สกุล นำส่งพร้อมใบประวัติ ( ใบ Request )


  การรายงานผลการตรวจ

  1. แจ้งรายงานผลทาง E-mail
  2. แจ้งรายงานผลทาง Fax
  3. แจ้งรายงานผลทาง ไปรษณีย์ EMS